.

 

TJENESTER

Akvatiske tjenester

Vi har over 25 års erfaring med arbeid i vannmiljø i Nord-Norge. Vi gjennomfører arbeid i henhold til norske standarder (NS). Sentralt arbeid er vannforskriften, deriblant økologisk og kjemisk tilstandsvurdering, rapportering i vannmiljø og oppdateringer i vann-nett. Vi har kompetanse på plante-og dyreplankton, begroingsalger, vannvegetasjon og bunndyr og samarbeider med akkreditert laboratorium. Vi gjennomfører fiskerundersøkelser, inventering og miljødesign i regulerte vassdrag. Vi har lang erfaring med gytefisktellinger og overvåking / uttak av oppdrettslaks og pukkellaks, samt videoovervåking og registrering av fisk med fiekefeller og PIT-merking.  Vi er med i de nasjonale overvåkings programmene for laksefisk og rømt oppdrettslaks. Vi har et stort faglig nettverk og jobber sammen med andre fagpersoner og selskaper på større prosjekter.

 • Vassdragsundersøkelser og EUs vanndirektiv / vannforskriften
 • Registreringer i vannmiljø og vann-nett
 • Vurdering av økologisk og kjemisk tilstand 
 • Miljøgifter og vannregionspesifikke stoffer i vann, biota og sediment
 • Prøvefiske
 • Bestandsovervåking anadrom fisk
 • Uttak av rømt fisk og pukkellaks
 • Undersøkelser i regulerte vassdrag og miljødesign
 • Vurdering vandringshinder og fiskeforbedrende tiltak
 • Marine registreringer 
 • Egen lab for undersøkelser 
 • Feltarbeid og datainnsamling for FoU

Terrestriske tjenester

Vi har kompetanse på vegetasjonsøkologi, botanikk og vegetasjonskartlegging deriblant kartlegging med NiN-systemet. 
Vi gjennomfører beitetaksering, skogkartlegging og utarbeidelse av KU. Erfaring med identifisering av karplanter, moser og lav. Kartlegging av fugl, deriblant overvåking av sjøfugl, rovfugl og linjetaksering. Vi har også flere års erfaring i forbindelse med fagtema reindrift.

 • Konsekvensutredninger (KU) 
 • Kartlegging av biologisk mangfold
 • NIN-kartlegging (vegetasjon- og naturtypekartlegging)
 • Kartlegging av fremmede arter
 • Kartlegging og tellinger av fugl og pattedyr
 • Innsamling av data til bruk i ulike forskningsprosjekter på fugl og pattedyr
 • Grafisk og litterær produksjon (video/foto).
 • Relevant arbeid mot Nord-Vest Russland
 • Naturfaglig rådgiver i Nordområdene

Feltarbeid

Vi har i løpet av året høy feltinnsats. Vi ønsker å bidra med effektive feltregistreringer og datainnsamling også for FoU-institusjoner og andre som har behov. Et samarbeid vil kunne generere effektive datainnsamlinger, samt rasjonelle logistikkmessige løsninger. Har dere behov for feltassistanse eller datainnsamlinger så ta kontakt med oss.

Laboratorietjenester

Vi har eget laboratorium og kan gjennomføre analyser. Eksempelvis fiskeanalyser, mageprøver, alder, parasittundersøkelser og bunndyr. I tillegg samarbeider vi med akkrediterte laboratorier for analyse av vannkjemi, prioriterte miljøgifter, sediment- og biotaanalyser og andre biologiske analyser.

 

Media og formidling

Vi har i over 20 åretablert et stort bilde og filmarkiv fra naturforholdene i nord. Vi har levert film og bildemateriell til forskjellige produksjoner og media. Vi innehar godt teknisk utstyr til produksjoner og formidlingsprosjekter. I perioden 2009-2016 har vi vært ansvarlig for produksjon (tekst/bilder/grafikk) av fagtidsskriftet Reindriftsnytt som gis ut av Landbruks og Matdepartementet. 

Vi har  erfaring fra arbeid med Geografiske Informasjonssystemer (GIS), deriblandt produksjon av temakart, visualisering geografiske posisjonsdata, flybilde og satelittbildetolking.

 

Ta kontakt for mer informasjon om mulige media og formidlingsprosjekter.