TJENESTER


Akvatiske tjenester

Vi behersker de fleste teknikker knyttet til arbeid i vann. Vi utfører vurderinger av vannmiljø i henhold til Vannforskriften. Dette innbefatter undersøkelse av vannkvalitet, biota og sediment. Vi gjennomfører fiskeribiologiske undersøkelser, inventering og vannanalyse i samarbeid med akkreditert laboratorium med påfølgende rapportering vann-nett og offentlig forvaltning. Vi har utstyr og kompetanse på ROV og undervannsfoto/videoovervåking og vi kan også gjennomføre bløtbunnsundersøkelser, vannprofil, samt andre marine registreringer i kystsone (inkludert sjøfugl, sel og hval).

Terrestriske tjenester

Vi har kompetanse på vegetasjonsøkologi / botanikk og vegetasjonskartlegging. Erfaring med identifisering av karplanter, moser og lav. Fuglekartlegging og linjetaksering. Vi har også flere års erfaring i forbindelse med fagtema reindrift.

Feltarbeid

Vi har i løpet av året høy feltinnsats og ønsker å bidra med effektive feltregistreringer og datainnsamling også for FoU-institusjoner og andre som har behov. Et samarbeid vil kunne generere effektive datainnsamlinger, samt rasjonelle logistikkmessige løsninger. Har dere behov for feltassistanse eller datainnsamlinger så ta kontakt med oss.

Laboratorietjenester

Vi har eget laboratorium og kan gjennomføre analyser. Eksempelvis fiskeanalyser, mageprøver, alder, parasittbelastning og bunndyr. I tillegg samarbeider vi med akkrediterte laboratorier for analyse av vannkjemi, prioriterte miljøgifter, sediment- og biotaanalyser.

Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Produsere temakart, visualisering geografiske posisjonsdata, flybilde og satelittbildetolking.

 

Media

Vi har siden 2001 etablert et stort bilde og filmarkiv fra naturforholdene i nord. Vi har levert film og bildemateriell til forskjellige produksjoner og har i perioden 2009-2017 vært ansvarlig for produksjon (tekst/bilder/grafikk) av fagtidsskriftet Reindriftsnytt som gis ut av Landbruks og Matdepartementet.