.

 

TJENESTER

Akvatiske tjenester

Vi har over 25 års erfaring med arbeid i vannmiljø i Nord-Norge. Vi gjennomfører arbeid i henhold til norske standarder (NS). Sentralt arbeid er vannforskriften, deriblant økologisk og kjemisk tilstandsvurdering, rapportering i vannmiljø og oppdateringer i vann-nett. Vi har kompetanse på plante-og dyreplankton, begroingsalger, vannvegetasjon og bunndyr og samarbeider med akkreditert laboratorium. Vi gjennomfører fiskerundersøkelser, inventering og miljødesign i regulerte vassdrag. Vi har lang erfaring med gytefisktellinger og overvåking / uttak av oppdrettslaks og pukkellaks, samt videoovervåking og registrering av fisk med fiekefeller og PIT-merking.  Vi er med i de nasjonaleovervåkings programmene for laksefisk og rømt oppdrettslaks. Vi har et stort faglig nettverk og jobber  sammen med andre fagpersoner og selskaper på større prosjekter

 • Vassdragsundersøkelser og EUs vanndirektiv / vannforskriften
 • Vannmiljø og vann-nett
 • Vurdering av økologisk og kjemisk tilstand 
 • Feltarbeid og datainnsamling for FoU
 • Bestandsovervåking og uttak av rømt fisk
 • Miljøtiltak 
 • Undersøkelser i regulerte vassdrag
 • Vandringshinder og fiskeforbedrende tiltak
 • Marine registreringer (vann, biota og sediment)
 • Miljøgifter og vannregionspesifikke stoffer i vann, biota og sediment
 • Egen lab for undersøkelser 

Terrestriske tjenester

Vi har kompetanse på vegetasjonsøkologi / botanikk og vegetasjonskartlegging deriblant kartlegging med NiN-systemet. Vi gjennomfører beitetaksering, samt skogkartlegging og utarbeidelse av KU. Erfaring med identifisering av karplanter, moser og lav. Fuglekartlegging og overvåking av sjøfugl, rovfugl og linjetaksering. Vi har også flere års erfaring i forbindelse med fagtema reindrift.

 • KU - i forbindelse med utbygginger
 • Kartlegging av biologisk mangfold
 • NIN-kartlegging (vegetasjon- og naturtypekartlegging)
 • Kartlegging og tellinger av fugl og pattedyr
 • Innsamling av data til bruk i ulike forskningsprosjekter på fugl og pattedyr
 • Grafisk og litterær produksjon (video/foto).
 • Relevant arbeid mot Nord-Vest Russland
 • Naturfaglig rådgiver i Nordområdene

Feltarbeid

Vi har i løpet av året høy feltinnsats. Vi ønskerå bidra med effektive feltregistreringer og datainnsamling også for FoU-institusjoner og andre som har behov. Et samarbeid vil kunne generere effektive datainnsamlinger, samt rasjonelle logistikkmessige løsninger. Har dere behov for feltassistanse eller datainnsamlinger så ta kontakt med oss.

Laboratorietjenester

Vi har eget laboratorium og kan gjennomføre analyser. Eksempelvis fiskeanalyser, mageprøver, alder, parasittundersøkelser og bunndyr. I tillegg samarbeider vi med akkrediterte laboratorier for analyse av vannkjemi, prioriterte miljøgifter, sediment- og biotaanalyser.

 

Media og formidling

Vi har i over 20 åretablert et stort bilde og filmarkiv fra naturforholdene i nord. Vi har levert film og bildemateriell til forskjellige produksjoner og media og har i perioden 2009-2016 vært ansvarlig for produksjon (tekst/bilder/grafikk) av fagtidsskriftet Reindriftsnytt som gis ut av Landbruks og Matdepartementet. Vi innehar godt teknisk utstyr til produksjoner og formidlingsprosjekter. 

Vi har også erfaring fra arbeid med Geografiske Informasjonssystemer (GIS), deriblandt produksjon av temakart, visualisering geografiske posisjonsdata, flybilde og satelittbildetolking.

 

Ta kontakt for mer informasjon. om media og formidlingsprosjekter.