Naturtjenester i Nord AS gjennomfører naturfaglige oppgaver i Norge og Nord-Vest Russland. Vi har kontorer og laboratorium i Tromsø. Våre ansatte biologer har lang felterfaring og kunnskap om naturmiljøet i nord. Vi gjennomfører en stor del egeninitierte prosjekter i tillegg til oppdrag for FoU-instiutusjoner, offentlig forvaltning og private aktører.

 

Akvatiske tjenester

Vi behersker de fleste teknikker knyttet til arbeid i vann. Sentralt arbeid er ovevåking av anadrome fiskebestander og uttak av oppdrettsfisk i nord-norske vassdrag.  Pukkellaks har vært et sentralt tema hos oss. Vi  gjennomfører undersøkelser av kjemiske og biologisker  parametre og vurderer  vannmiljø i henhold til Vannforskriften. 

 

Terrestriske tjenester

Vi utfører fuglekartlegging, elgbeite- og linjetaksering og KU. Vi har mange års erfaring i forbindelse med fagtema reindrift. Vi har kompetanse på vegetasjonsøkologi / botanikk og vegetasjonskartlegging. Erfaring med identifisering av karplanter, moser og lav. 

 

Feltarbeid

Vi har i løpet av året høy feltinnsats og  bidrar med effektive feltregistreringer og datainnsamling også for FoU-institusjoner og andre som har behov. Et samarbeid vil kunne generere effektive datainnsamlinger, samt rasjonelle logistikkmessige løsninger. Har dere behov for feltassistanse eller datainnsamlinger så ta kontakt med oss.

Aktuelle prosjekter : Følg oss på facebook

 

e

Kontakt oss

 

Vi søker nye utfordringer, samarbeidspartnere og interessante prosjekter.

 

Typiske oppgaver er overvåking fiskebestander, EUs vanndirektiv, miljøundersøkelser, fugl og terrestriske undersøkelser.

 

Ta kontakt for ytterligere informasjon eller en uforpliktende prat.