.

Om oss

Naturtjenester i Nord AS sitt team gjennomfører naturfaglige oppdrag i Norge og Nord-Vest Russland. Firmaet ble etablert i Tana i 2001. Vi har kontorer og laboratorium i Tromsø der vi er samlokalisert med blant annet Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Veterinærinstituttet på Holt i Tromsø. I tillegg er vi stasjonert i Lofoten og Varanger.

 

Våre ansatte biologer og konsulenter har lang erfaring fra forskning, forvaltning og konsulentmiljø. Mange års erfaring og kjennskap til naturressursene i nord gjør at vi raskt kan respondere på ulike henvendelser. Vi har et stort faglig kontaktnett som vi samarbeider med noe som gjør at vi kan gjennomføre større kontrakter alene eller sammen med andre aktører.  

 

Vi deltar i forskningsprosjekter, gjennomfører oppdrag for offentlig forvaltning, FoU-miljø og private aktører. Vi jobber også i stor grad med egeninitierte prosjekter.

 

 

Rune Muladal

(f.1973), Setermoen, Bardu

 

DAGLIG LEDER

 

Utdannelse: Cand. scient. Akvatisk økolog fra Norges Fiskerihøyskole.

Jobberfaring: Lang erfaring fra forsknings- og utredningsarbeid. Prosjektledelse.

Fagfelt: akvatisk, anadrome bestander, vanndirektivet, vannovervåking,

nasjonale overvåkingsprogrammer. Deltakelse i nasjonale og internasjonale
rapporter og prosjekter. 

Fritidsinteresser: naturforvaltning,undervannsfoto og fangst.

Silja Sletten

(f.1974) Holt, Målselv

 

Biolog

 

Utdannelse: Master i biologi - nordlige populasjoner og økosystemer. Universitetet i Tromsø 2014
Jobberfaring: Naturforvalter Statens vegvesen reg. nord, Miljøfaglig konsulent Ecofact Nord AS. Erfaring med feltarbeid på fugl, pattedyr og fisk for forskning og forvaltning over flere år ved Norsk Institutt for naturforvaltning og Havforskningsinstituttet. 
Fagfelt: Naturtypekartlegging NiN, biologisk mangfold, konsekvensutredninger, fremmede arter,miljøgifter, feltarbeid og overvåking, GIS.

 

Trond Johnsen

(f. 1973) Kilbotn, Harstad

 

Biolog

 

Utdannelse: Økologi/ Zoologi, Universitetet i Tromsø

Jobberfaring: Norsk institutt for naturforskning (1998-2020). Lang erfaring med

feltarbeid på fugl, pattedyr og fisk for forskning og forvaltning. Flere års erfaring med vanniljø deribland Økofersk Nord.

Fagfelt: Feltarbeid, konsekvensutredninger, kartlegging, overvåking, fugl, fisk,

pattedyr, biologisk mangfold, GIS, foto og data.

Fritidsinteresser: naturfotografering

Gregor Wierzbinski

(f. 1976) 

 

Biolog

 

Utdannelse: Mastergrad i miljøvern.

Jobberfaring: Feltarbeid og datainnsamling akvatisk og terrestrisk. Ninord siden 2016  - dd. oppsett og gjennomføring av vitenskapelig feltarbeid. Prøvetaking av hydrologiske data, drivtellinger, naturtypekartlegging og biologisk  mangfold. Energisk og dyktig feltarbeider. Flere års erfaring med vanniljø deribland Økofersk Nord.
Interesser: friluftsliv, ski og økologisk matproduksjon.

Pierre Fagard

(f.1986) Belgia

 

Biolog

 

Utdannelse: Master ferskvannsøkologi. UIT (Norges Arktiske Universitet)

Jobberfaring: Tidligere vannområdekoordinator for Ofotfjorden vannområde - ansvar for oppfølging av vannforskriften (Sea-eco), Uni Miljø, Akvaplan NIVA.

Fagfelt: Drivtellinger og feltarbeid i vann: bunndyrprøvetaking og analyse bunndyr, uttak av oppdrettslaks og pukkellaks, planting av lakserogn, undersøkelse av rogndødelighet, måling av gassovermetning, hydrologiske/ fysiske målinger, merking av smolt (akustikk og CWT), bunndyr prøvetaking og analyse.
Interesser: Fritidsinterreser: fangst, hav og villmark

Helge Huru

(f.1947) Varanger

 

KONSULENT

 

Utdannelse: Cand.real limnologi.

Jobberfaring: Tidligere vassdragsforvalter i Troms og Finnmark, Tromsø Museum (entomologi), Universitetet i Oslo.

Fagfelt: Arbeid med Vannforskriften, Vann-nett og Vannmiljødatabasen, forurensningssaker . Prøvetaking og analyse av bunndyr. Kvalitetssikring overvåking av vannforekomster. Produsert en rekke fagartikler om bunndyr i Nord-Norge.  
Interesser: jakt og fiske

 

 

 

 

 

 

Stein Kanck

(f.1971), Tromsø

 

 FELTARBEIDER

 

Utdannelse: Anleggsgartner

Jobberfaring: Konsulent i Ninord siden 2010. Praktisk feltarbeid, logistikk og materialforvalter. Fylkeskommunen og Tromsø kommune.

Fagfelt: Feltarbeid; drivtelling, logistikk, prøvetaking vann, prøvefiske, el-fiske og materialorvalter. Lang praktisk erfaring.

Simon Aagesen Muladal

(f.2003)

 

FELTARBEIDER

 

Utdannelse: Videregående skole

Jobberfaring: Feltarbeid hos Naturtjenester i Nord fra 2016. Drivtelling og uttak av pukkellaks. Plotting av data (xls), sortering av prøver.  
Interesser: Fortsatt under utvikling....

 

 

Heidi Harjo

(f.19xx), 

 

REGNSKAPSFØRER