Om oss

Naturtjenester i Nord AS gjennomfører naturfaglige oppdrag i Norge og Nord-Vest Russland.

Firmaet ble etablert i 2001 og har kontorer og laboratorium i Tromsø. Vi gjennomfører oppdrag for FoU-institutter, offentlig forvaltning og private aktører. I tillegg til egeninitierte prosjekter. De siste årene har vi vært 4-6 personer engasjert ti forskjellige prosjekter.

Noen oppgaver vi jobber med:

 • Vassdragsundersøkelser og EUs vanndirektiv
 • Undersøkelse av miljøgifter og vannregionspesifikke stoffer i vann, biota og sediment
 • Feltarbeid og datainnsamling for FoU
 • Bestandsovervåking og uttak av fisk
 • Bunndyr prøvetaking og analyse
 • Miljøtiltak i vassdrag
 • Undersøkelser i regulerte vassdrag
 • Vandringshinder og fiskeforbedrende tiltak
 • KU - i forbindelse med utbygginger
 • Kartlegging av biologisk mangfold
 • Marine registreringer (vann, biota og sediment)
 • Kartlegging fugl
 • Grafisk og litterær produksjon (video/foto)
 • Relevant arbeid mot Nord-Vest Russland
 • Naturfaglig rådgiver Nordområdene