Prosjekter

Her er noen av prosjektområdene vi jobber med. Les mer om hvert enkelt tema ved å gå inn på lenkene. Vi jobber med denne siden slik at flere tema vil komme etterhvert. 

Rovfugl

Vi har over 25 års erfaring med forskjellig prosjekter med rovfugl i nord. Vi gjennomfører overvåking og kartlegging av de største artene i hele Nord-Norge og er med på nasjonale overvåkingsprogram og forskningsprosjekter. Les mer i egne artikler:

Hønsehauk Havørn Kongeørn

Naturtype og flora

Vi gjennomfører naturtypekartlegginger i henhold til veiledere og nasjonale standarder. Vi er kvalifisert til NiN 2.0 kartlegging og ekspertise i artskartlegging.

Naturtypekartlegging

Elgforvaltning

Vi har prosjekter med kartlegging og overvåking av elgbestand og beiteforhold deriblandt kartlegging av vinterbeite.

Vinterbeite Tromsø kommune

Overvåking anadrome bestander

Vi har over 25 års erfaring og data fra arbeid med anadrome fiskebestander. Årlig gjennomfører vi gytefiskundersøkelser, ungfiskundersøkelser og overvåking og uttak av oppdrettslaks. Vi er medlem av nasjonal overvåkingsgruppe for laks og sjøørret og rømt laks. 

Gytefisktelling

Pukkellaks

Vi har fulgt pukkellaksutviklingen i Barentsregionen siden midten av 90-tallet. Og gjennomfører årlige registreringer og FoU arbeid i en rekke vassdrag

Pukkellaks 2019 Pukkellaks smolt

Vannmiljø

Vi gjennomfører årlig prosjekter i forbindelse med EUs vanndirektiv og vannforskriften, samt rapporteringer til offentlig forvaltning og databasen vannmiljø. Arbeidet resulterer i klassifisering av vannforekomster og forslag til tiltak.

Vannforskriften