Oppdatering pukkellaks

Det ble som vi fryktet - en massiv invasjon av pukkellaks i Troms og Finnmark. Kartlegging og uttaksarbeid er i full gang i en rekke vassdrag. Det er registrert pukkellaks i samtlige av vassdrag som er undersøkt.

Naturtjenester i Nord har oppdrag for miljødirektoratet å kartlegge omfanget av pukkellaks i elver i Troms og Finnmark. Undersøkelsene strekker seg fra Sør-Troms til Grense Jakobselv og gjennomføres med drivtellinger, videoovervåking, fiskefelle i elv og kilenotfiske i sjø. Overvåkingen foregår i tett samarbeid med lokale elveeierlag eller forpaktende fiskeforeninger.


Mengde

Antall pukkellaks varierer fra elv til elv fra enkeltindivider til hundrevis. Størst mengde er observert i Varangerelvene, men også betydelig antall i elver helt ned til Sør-Troms. Det ser også ut som oppvandring har vært "synkronisert" og den siste uka (første uke av august) har vært periode med stor oppgang.

Ved drivtelling er det observert pukkellaks i elver der det ellers ikke har vært registrert noen sportsfiskefangster av arten og mange elver har registrert pukkellaks for første gang.

Vi har i flere tilfeller kommet over stimer med pukkellaks i elver som heller ikke er registrert som lakseførende.


Uttak

Det er gjennomført uttak i samtlige elver ved bruk av harpun, stang og garn. Og i noen elver er arten fjernet helt. Lokale elveeierlag og forpaktende fiskeforeninger er svært aktive og det er stor vilje til uttaksarbeid. Et grovt anslag så er det hittil tatt ut >2000 pukkellaks gjennom eget uttaksfiske, i tillegg >500 på ordinært sportsfiske. Det foregår nå et omfattende uttak i de mest berørte vassdragene. Det er særlig fokus på områder pukkellaksen kan gjøre skade på andre lokale arter eller andre naturverdier. Overvåking og uttaksarbeidet fortsetter den neste måneden.

Det er nå en periode med lite vann i elvene og uttak kan effektiv gjennomføres med garn, som vi nå ser mange eksempler av i fylkene. Ved mindre forekomster kan det gjøres "plukkfangst" med sluk eller harpun. Pukkellaksen tar i gytetiden dårlig på flue.

Nærmer seg gyting

Vi ser nå at fisken samler seg på gyteområdene og det kan være sterk konkurranse på gyteplass. Om det nå observeres "ploging og jaging", særlig i grunnområder og på brekk så er dette sannsynligvis pukkellaks. Gyteområdene er særlig i de nedre delene av vassdraget, og kan være helt nede mot flomålet.

Vi ser også at mye sjørøye og sjøørret samler seg på gyteplassen til pukkellaksen der de spiser overskuddsrogn etter gytingen. Vi tror at store mengder av sjøørret og sjørøye på disse gyteplassene faktisk kan være med å redusere gytesuksessen til pukkellaksen.


Problem og ressurs

Pukkellaksen er svartelistet og anses som et potensielt problem i norsk natur. Derfor foregår det nå omfattende overvåking og uttak av arten. Konsekvensen for etableringer i norske vassdrag er ukjent og det er nå viktig med en "føre-var" tilnærming. Så lenge arten finnes i russiske elver vil den derimot også forekomme i norske vassdrag. Pukkellaksen må derfor sees som et problem, men samtidig ikke glemme at det er en ressurs. Fisken er god å spise så lenge den er blank og blank fisk og rogn anses som en delikatesse.


Vi ønsker fortsatt kontakt med fiskeforeninger som opplever pukkellaks i elvene sine.