Pukkellaks i 2019

Vi frykter et rekordstort innslag av pukkellaks i 2019. Bakgrunnen er den store gytebiomassen i Barentsregionen i 2017 med påfølgende vellykket smoltutgang våren 2018. I tillegg har det vært gunstige forhold i sjøen vinteren 2018/2019. I mange vassdrag vil det kunne være mer pukkellaks en stedegen laksefisk.

Deler av juli og hele august vil vi være aktiv i forhold til overvåking og uttak av pukkellaks i elvene i nord.

Vi ønsker samtidig tilbakemeldinger i hvilke elver i Nord-Norge som pukkellaksen fanges slik at vi kan gjennomføre ytterligere registreringer i disse.


Hvordan blir 2019

Det blir et nytt pukkellaksår i 2019. Og omfanget kan bli mye større enn 2017. Våre antakelser tilsier et nytt år med pukkellaks i elvene i 2019 og mengden kan være mangedobblet i forhold til 2017.


Hvorfor?

2017 årsklassen var rekordstor med den største gytebiomasse siden utsettingene stoppet i Russland på 90-tallet. Det var vellykket smoltutvandring våren 2018, gode forhold med gunstig vintertemperatur og mye mat vinteren 2018/19.


Antall?

Vi forventer en rekordstor mengde pukkellaks i 2019 og antall og biomasse vil overstige antall atlanterhavslaks i mange elver. Vi tror pukkellaks kan bli den mest tallrike anadrome arten i mange elver i Nord-Norge i 2019, og kanskje den mest tallrike laksearten i hele Barentsregionen? Allerede i midten av juni vil vi registrere de første fangstene fra sjøen og i slutten av juni i elvene.

Så i år burde ikke gorbushaens inntog være noen overraskelse for noen. Vi overvåker mange Nord-Norske vassdrag og ønsker også tips om observasjoner.

Vi håper vi tar feil - men vi kan ikke se hvilke faktorer som skulle "slå feil" for pukkellaksen siden rekordgytingen 2017.


Framtidig overvåking

Det er nødvendig med registreringer i vassdragene. Det er nødvendig med både feltregistreringer og dialog med regional, og lokal fiskeforvaltning, samt grenseoverskridende samarbeid med russisk fag og forvaltningsmiljø. Med at det er to forskjellige forvaltningsregimer på pukkellaks mellom Norge og Russland så er det desto viktigere å følge med utviklingen. Det er nødvendig med grunnleggende bestandsdata for å si noe om utviklingen over tid og vassdragsvis status, slik at en effektivt kan sette inn tiltak for å fjerne fisken med uttak i de norske elvene.

Et scenario er at pukkellaksen nå har etablert seg i hele Barentsregionen og at man på norsk side kan redusere gytesuksessen i elvene med et effektivt uttak gjennom tiltak. Så lenge det er store bestander i russiske elver vil det derimot alltid være en "trussel" for de norske vassdragene. De økologiske konsekvensene med en storstilt etablering av en ny art i hele regionen bør vies større oppmerksomhet. Man kan kanskje trekke en parallell til etableringen av kongekrabben i regionen. Arbeidet vårt fokuserer også på potensielle økologiske konsekvenser.

Pressebilder

Se video